Article

ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਕੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ

March 23, 2019 08:52 PM

ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਕੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ

 

                ਕਈ ਵਾਰ ਟੇਡਾ ਵੀਂਗਾ ਲਿਟਣ ਜਾਂ ਸੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੱਥ ਦਬਾਕੇ ਲਿਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਕੇ ਲਿਟਣ, ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਣ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਸਿਰਾਣਾਂ (ਤਕਿਆ) ਲਗਾਕੇ ਸੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਇਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਈਇਰਫੋਨ ਵਰਤੋ

                ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਾਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਏ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਈਇਰਫੋਨ ਜਾਂ ਹੇਡਫੋਨ ਲਗਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡਿਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਝੁਕ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ

                ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡੇਸਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਉਂਚਾਈ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਝੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ  ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਚਾ ਸਿਰਣਾਂ (ਤਕਿਆ) ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

                ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੋਂਦੇ ਸਮਂ ਉੱਚਾ ਸਿਰਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ  ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕਿਏ ਦਾ ਇਸ‍ਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਇਕਲ ਤਕਿਏ ਦਾ ਇਸ‍ਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ

                ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਟੇਡਾ ਵੀਂਗਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ।

ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬਰਫ ਦੀ ਸਿੰਕਾਈ ਨਲ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਾਮ

                ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬਰਫ ਦੀ ਸਿੰਕਾਈ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।   ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਰਫ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਿੰਕਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਿੰਕਾਈ ਨਾਲ ਸੋਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਲਿਗਾਮੇਂਟ ਅਤੇ ਟੇਂਡਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹਫਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ  ਤਾਂਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ ਰ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਦਤ ਨਾ ਬਨਣ ਦਿਓ।

ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਕਾਈ ਕਰੋ

                ਗਰਦਨ ਦਰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਗੁਨਗੁਨੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਮੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਰੋ। ਮਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿੰਕਾਈ ਕਰੋ। ਸਿੰਕਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਓ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ

ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ

ਪਟਿਆਲਾ -147001

ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ

ਮੋ: +91 9815200134 / +91 9891167197

Have something to say? Post your comment

More Article News

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ .....ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ....... ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ:ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ/ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਡਾ.ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ/ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖੂਬ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼/ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਜੁਗਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ 'ਮਹਿਮਾ ਹੋਰਾ'.....ਲੇਖਕ- ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੌਸਲਾ/ਜਸਕਰਨ ਲੰਡੇ ਕਲ਼ਮ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ- ਵਾਲੂ ਜਗਦੇਵ/ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਧੀਏ ਲਾਡਲੀਏ /ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਲਸੀ
-
-
-